Macast是一个跨平台的 菜单栏\状态栏 应用,用户可以使用电脑接收发送自手机的视频、图片和音乐,支持主流视频音乐软件和其他任何符合DLNA协议的投屏软件。

 

介绍:https://xfangfang.github.io/Macast/README_ZH.html

github:https://github.com/xfangfang/Macast/releases

网盘

https://www.123pan.com/s/sa49-hBHt

链接: https://pan.baidu.com/s/16qiPEU2Ujfv1QO7hPXTVrg?pwd=3dkq 提取码: 3dkq

https://loadream.lanzoul.com/ieTxu075zs9a