Windows 10 的简体中文x64版,7月更新。

 

简体中文 - 消费者版(2022年7月更新 - 19044.1826)

家庭版、家庭单语言版、教育版、专业版、专业教育版、专业工作站版 (6)

体系结构: x64
文件: zh-cn_windows_10_consumer_editions_version_21h2_updated_july_2022_x64_dvd_4abdd476.iso
SHA-256: BD6E87C1E79F47565393A23D5F6D274D243588EF87279B8E517CC9B89CAAE7A1

ed2k://|file|zh-cn_windows_10_consumer_editions_version_21h2_updated_july_2022_x64_dvd_4abdd476.iso|6025431040|0247B97AEB3F033F99A400CF60658CD1|/

链接: https://pan.baidu.com/s/1f-SOeFCW5pjbSJRH4p2zEg?pwd=m2iy 提取码: m2iy

https://cloud.189.cn/t/7nqQJvNvIr22 (访问码:g5yr)

https://www.123pan.com/s/sa49-KJHt

 

 

简体中文 - 商业版(2022年7月更新 - 19044.1826)

教育版、企业版、专业版、专业教育版、专业工作站版 (5)

体系结构: x64
文件: zh-cn_windows_10_business_editions_version_21h2_updated_july_2022_x64_dvd_cbcee023.iso
SHA-256: BB317D162B89415B9E3BAF5519A83F129851922CE562136DDB9AC722CF2B36CD

ed2k://|file|zh-cn_windows_10_business_editions_version_21h2_updated_july_2022_x64_dvd_cbcee023.iso|5905049600|A7F1343932B969B9C7109CCE20F613A3|/