Windows 11 的五月更新版。

 

个人版

简体中文 - 消费者版(2023年5月更新 - 22621.1702)

家庭版、家庭单语言版、教育版、专业版、专业教育版、专业工作站版 (6)

文件: zh-cn_windows_11_consumer_editions_version_22h2_updated_may_2023_x64_dvd_a95c5a5a.iso
SHA-256: 8292FD279CC93D2AEB4EBC4F4B9A7DA394CF433082FB00652CD2ACD0DFF47F97

链接: https://pan.baidu.com/s/1RQwVJ5JGO8TRr5JIYa1IBw?pwd=w8n2 提取码: w8n2

ed2k://|file|zh-cn_windows_11_consumer_editions_version_22h2_updated_may_2023_x64_dvd_a95c5a5a.iso|5861150720|F5B39E93094D11DF6960EC9880B98A58|/
magnet:?xt=urn:btih:630a33be2445465f788b47e8898623b2bbdb1e0c&dn=zh-cn_windows_11_consumer_editions_version_22h2_updated_may_2023_x64_dvd_a95c5a5a.iso&xl=5861150720

 

 

商业版

简体中文 - 商业版(2023年5月更新 - 22621.1702)

教育版、企业版、专业版、专业教育版、专业工作站版 (5)

文件: zh-cn_windows_11_business_editions_version_22h2_updated_may_2023_x64_dvd_76248ab3.iso
SHA-256: 98CA5305F4F97E92DEADB7F03AFF9F286462412246A27265FF2A01D5B7B32CE1

ed2k://|file|zh-cn_windows_11_business_editions_version_22h2_updated_may_2023_x64_dvd_76248ab3.iso|5757857792|46B94BB9B5D76BB91361B9FB5E3B1709|/
magnet:?xt=urn:btih:bdfd6c7500a4726870c4d5214250657f6d00015c&dn=zh-cn_windows_11_business_editions_version_22h2_updated_may_2023_x64_dvd_76248ab3.iso&xl=5757857792