Windows 10 (consumer editions), version 1909 (updated April 2020) 64位 - DVD (Chinese-Simplified)

文件名:cn_windows_10_consumer_editions_version_1909_updated_april_2020_x64_dvd_d4f1cee8.iso
SHA1:6CEF4FCCD7556D8F9BB112F636C3ECDBD2F5278C
文件大小:5.16GB
发布时间:2020-04-21
下载链接:

ed2k://|file|cn_windows_10_consumer_editions_version_1909_updated_april_2020_x64_dvd_d4f1cee8.iso|5536696320|7186FF25DD5DC27C951F20945360A3C1|/

下载,1904个人版网盘

https://cloud.189.cn/t/jyQ7Vb367bYb (访问码:cjt2)

链接:https://pan.baidu.com/s/1q19kn_53NiXpUYyNJSnTog
提取码:ap3k

链接:https://pan.xunlei.com/s/VMFcrJqTcGFdnRGc23JcheYZA1
提取码:Tozw

 

Windows 10 (business editions), version 1909 (updated April 2020) 64位 - DVD (Chinese-Simplified)

文件名:cn_windows_10_business_editions_version_1909_updated_april_2020_x64_dvd_5d3fcf2e.iso
SHA1:7E62BA8BC2DCDFB970F5B77965F0D08D6228DA1A
文件大小:5.05GB
发布时间:
下载链接:

ed2k://|file|cn_windows_10_business_editions_version_1909_updated_april_2020_x64_dvd_5d3fcf2e.iso|5420953600|84FD19F3A4E817CE6037ACF99F8B0401|/