github上的一个工具,可以在旧白苹果设备上安装比较新的苹果系统。

比如在2013年的苹果设备安装最新的macOS 13系统的工具。

更新日志见下方github

 

github:https://github.com/dortania/OpenCore-Legacy-Patcher/releases

网盘下载

https://url90.ctfile.com/f/38254190-1008284377-5d22ee?p=2988 (访问密码: 2988)

https://www.123pan.com/s/t3TZVv-dPRad.html

https://cloud.189.cn/t/IRN7BjnQjAFn (访问码:xb7u)

链接:https://pan.baidu.com/s/1SSQmHRoq5umKnrnAUMB25g?pwd=o6f5
提取码:o6f5