github上的一个工具,可以在旧白苹果设备上安装比较新的苹果系统。

比如在2013年的苹果设备安装最新的macOS 13系统的工具。

更新日志见下方github

 

github:https://github.com/dortania/OpenCore-Legacy-Patcher/releases

网盘下载

https://www.123pan.com/s/TD3Rjv-QzUeh.html

https://pan.quark.cn/s/3cfba42d922a

链接:https://pan.baidu.com/s/194XZ4p32hkypbBoiVVFHEQ?pwd=rk1w
提取码:rk1w

https://url77.ctfile.com/f/56858377-1269461960-108702?p=6320 (访问密码: 6320)