gfxutil v1.80b 网盘下载

与mcmatrix在Apple Mac固件中常见的“设备属性”一起使用的工具。

 

下载

github:https://github.com/acidanthera/gfxutil/releases

v1.80b 网盘

https://loadream.lanzoui.com/iZswlild5xa

https://cloud.189.cn/t/Fzmy22fYJBR3

链接: https://pan.baidu.com/s/1T4KL7X3rVyrHr4nTh28bsQ 提取码: i1wc

实在学不会安装黑苹果的可以加一下QQ 577535622
黑苹果动力 » gfxutil v1.80b 网盘下载