Windows 11 的x64消费者个人简体中文6月更新版。

 

简体中文 - 消费者版(2022年6月更新 - 22000.739)

家庭版、家庭单语言版、教育版、专业版、专业教育版、专业工作站版 (6)

文件: zh-cn_windows_11_consumer_editions_updated_june_2022_x64_dvd_feb134e8.iso
SHA-256: 91D939C9F11E62A9617AF987F6F6A143E607D0A74F00A9B4C54AEBE95DCC3F10

ed2k://|file|zh-cn_windows_11_consumer_editions_updated_june_2022_x64_dvd_feb134e8.iso|5846282240|97A13666AFAA727661829B987C145E2F|/

链接: https://pan.baidu.com/s/1tgBhMRqzICMPjc0E-uoRTA?pwd=ry6b 提取码: ry6b

https://cloud.189.cn/t/rmQvEbYnInmy (访问码:gbt7)

https://www.123pan.com/s/sa49-kaHt

 

简体中文 - 商业版(2022年6月更新 - 22000.739)

教育版、企业版、专业版、专业教育版、专业工作站版 (5)

文件: zh-cn_windows_11_business_editions_updated_june_2022_x64_dvd_0b165f6d.iso
SHA-256: C3E86433F07511210B69FE819B200D3D93938E89A25B14865D4FB216CB197721

ed2k://|file|zh-cn_windows_11_business_editions_updated_june_2022_x64_dvd_0b165f6d.iso|5726638080|5BCD33031B86AC693B2CE3C6CF11CB90|/