Windows 10 的简体中文x64版,6月更新。

 

简体中文 - 消费者版(2022年6月更新 - 19044.1766)

家庭版、家庭单语言版、教育版、专业版、专业教育版、专业工作站版 (6)

体系结构: x64
文件: zh-cn_windows_10_consumer_editions_version_21h2_updated_june_2022_x64_dvd_469593c1.iso
SHA-256: 58E0AEAAE05073403C96F6FF7F19E2C6A025383E5B0B30E1BA9B3ABA1146E8B2

ed2k://|file|zh-cn_windows_10_consumer_editions_version_21h2_updated_june_2022_x64_dvd_469593c1.iso|6004480000|A1CF0505EC944074F143F4E8A4327522|/

链接: https://pan.baidu.com/s/1vceCwGJlz7QTlMZIuJzBUQ?pwd=2e4x 提取码: 2e4x

https://cloud.189.cn/t/f6ZbIbZjuY7r (访问码:0fxc)

https://www.123pan.com/s/sa49-maHt

 

 

简体中文 - 商业版(2022年6月更新 - 19044.1766)

教育版、企业版、专业版、专业教育版、专业工作站版 (5)

体系结构: x64
文件: zh-cn_windows_10_business_editions_version_21h2_updated_june_2022_x64_dvd_93f8d9f6.iso
SHA-256: 9B123DD8203191B3F1254A66924AE9702C36601B9286B03462FC4DA243966627

ed2k://|file|zh-cn_windows_10_business_editions_version_21h2_updated_june_2022_x64_dvd_93f8d9f6.iso|5889005568|0383A1639B72F28B14A19E83DA41A630|/