Windows 11 的简体中文x64八月更新版。

 

个人版

简体中文 - 消费者版(2022年8月更新 - 22000.856)

家庭版、家庭单语言版、教育版、专业版、专业教育版、专业工作站版 (6)

文件: zh-cn_windows_11_consumer_editions_version_21h2_updated_aug_2022_x64_dvd_a29983d5.iso
SHA-256: 388B22C7BF9CD56A7C1B279DF55DCE05DA2AB463FE1476B5E04007986A590D76

ed2k://|file|zh-cn_windows_11_consumer_editions_version_21h2_updated_aug_2022_x64_dvd_a29983d5.iso|5891360768|9E4666C13E0ED71D7B88A7A4B39EAC8C|/

链接:https://pan.xunlei.com/s/VNA3RwbzyO-w9tMmV-DbMBX3A1
提取码:rq8i

链接:https://pan.baidu.com/s/11cZY5qjpLtPBESWKNCWW3g?pwd=jbi8
提取码:jbi8

https://cloud.189.cn/t/fYv67f26Rfai (访问码:lt3i)

 

商业版

简体中文 - 商业版(2022年8月更新 - 22000.856)

教育版、企业版、专业版、专业教育版、专业工作站版 (5)

文件: zh-cn_windows_11_business_editions_version_21h2_updated_aug_2022_x64_dvd_01ab3d1a.iso
SHA-256: CCD44E1218D653D39AA8C4EBB90FBFC233FDABD2FBB2F0B5EB1C4007F641C649

ed2k://|file|zh-cn_windows_11_business_editions_version_21h2_updated_aug_2022_x64_dvd_01ab3d1a.iso|5773361152|E2E979BB3A24CFF03011C6888D4F3C8E|/