Windows 11的2023年1月的更新版。

 

简体中文 - 消费者版(2023年1月更新 - 22621.1105)

家庭版、家庭单语言版、教育版、专业版、专业教育版、专业工作站版 (6)

文件: zh-cn_windows_11_consumer_editions_version_22h2_updated_jan_2023_x64_dvd_0b2e8f08.iso
SHA-256: 1DBCA0DA0CD2BF9EBA011D9A5BC7C38684F10EB441C8FCC62923D445090EE055

ed2k://|file|zh-cn_windows_11_consumer_editions_version_22h2_updated_jan_2023_x64_dvd_0b2e8f08.iso|5728806912|5EAD4CB5210AC6CE94920F8DA4F89E5F|/
magnet:?xt=urn:btih:6fe66b53ece28fa473bf16fbc4c3e0aae2ed36c1&dn=zh-cn_windows_11_consumer_editions_version_22h2_updated_jan_2023_x64_dvd_0b2e8f08.iso&xl=5728806912

链接: https://pan.baidu.com/s/1NqFIUCyO0oyoFLnoDWgnNQ?pwd=51tv 提取码: 51tv

 

简体中文 - 商业版(2023年1月更新 - 22621.1105)

教育版、企业版、专业版、专业教育版、专业工作站版 (5)

文件: zh-cn_windows_11_business_editions_version_22h2_updated_jan_2023_x64_dvd_82450200.iso
SHA-256: ECBAFD6850F73887EAED1F9EFD2A3F573A0CAE9A1B447706015C77375C2BAFF2

ed2k://|file|zh-cn_windows_11_business_editions_version_22h2_updated_jan_2023_x64_dvd_82450200.iso|5628721152|3BEB9642A747F1876B982B514BBA1EBD|/
magnet:?xt=urn:btih:01f5fe67f19cf107330490f658836c6037054f65&dn=zh-cn_windows_11_business_editions_version_22h2_updated_jan_2023_x64_dvd_82450200.iso&xl=5628721152