github上的一个工具,可以在旧白苹果设备上安装比较新的苹果系统。

比如在2013年的苹果设备安装最新的macOS 13系统的工具。

更新日志见下方github

 

github:https://github.com/dortania/OpenCore-Legacy-Patcher/releases

网盘下载

https://www.123pan.com/s/t3TZVv-DhRad.html

链接:https://pan.baidu.com/s/1BnUBTCUzIe8SBKkbwMTMdg?pwd=gvae
提取码:gvae

https://cloud.189.cn/t/Nr6rim3QN3Mr (访问码:9dav)