yuzu 模拟器的安卓版的一些使用说明和链接。

简单使用说明

0,推荐使用高通888以及以上的型号,比如8+,8gen1,8gen2,8gen3。

1,下载并yuzu模拟器,不管是谷歌商店的还是github的安装包,都可以。

2,下载密钥文件prod.keys,推荐使用系统自带的浏览器,下载到 Download 目录。

3,根据情况判断,是否需要下载GPU驱动,可以进游戏看看效果后再决定。

4,下载游戏的ROM包,推荐自己新建个英文名文件夹,然后把游戏下载到这个文件夹内。

5,运行yuzu模拟器,手动选择密钥,设置游戏的Rom目录。

6,去设置,进阶设置,系统,里面把游戏语言改成简体中文。

7,如果有手柄,可以打开游戏后,按 返回 键,覆盖选项,调整覆盖,把虚拟按键的不透明度改为 0%。

 

 

各种下载链接

yuzu 模拟器

yuzu 主线版 谷歌商店:https://play.google.com/store/apps/details?id=org.yuzu.yuzu_emu

yuzu Early Access 版 谷歌商店:https://play.google.com/store/apps/details?id=org.yuzu.yuzu_emu.ea

网盘下载

https://pan.loadream.com/Yuzu

https://loadream.lanzoul.com/ijQaH1eykwyb

https://www.123pan.com/s/t3TZVv-Z9Rad.html

链接: https://pan.baidu.com/s/13t7svYOL1vI7ZX8FFqFZnw?pwd=75it 提取码: 75it

https://url90.ctfile.com/f/38254190-1008095647-92f70c?p=2988 (访问密码: 2988)

 

 

GPU的驱动

github:https://github.com/K11MCH1/AdrenoToolsDrivers/releases

Mesa Turnip Driver v24.0.0 - Revision X + Qualcomm Driver v676.42

https://pan.loadream.com/Yuzu

https://www.123pan.com/s/t3TZVv-e9Rad.html

https://loadream.lanzoul.com/iplmq1eylhxg

链接: https://pan.baidu.com/s/1-wGGOI5yNKW11GbZyPD_ag?pwd=fbxs 提取码: fbxs

https://url90.ctfile.com/f/38254190-1008095692-7ebd7a?p=2988 (访问密码: 2988)

 

 

至于游戏的rom,密钥什么的,点这里吧。

https://www.gamer520.com/

https://www.switch618.com/

https://www.2023game.com/

http://www.520switch.com/

https://drive.google.com/drive/folders/1KAym-RpGIDuJiSmMLmpCtGVbhLm4VjTZ

https://url11.ctfile.com/d/18719411-48103523-6faacf  密码:7257