VMware Workstation Pro 虚拟机,v 17.5.2版本。

博通说以后个人版免费,不过现在的情况是想找到官网的下载链接都难,万幸的是找到了完整版的安装包。

 

官网:https://support.broadcom.com/group/ecx/productdownloads?subfamily=VMware%20Workstation%20Pro

下载

https://pan.quark.cn/s/b9dcf2992d29

https://url90.ctfile.com/f/38254190-1246616776-7b2423?p=2988 (访问密码: 2988)

https://www.123pan.com/s/TD3Rjv-mNUeh.html

链接:https://pan.baidu.com/s/1AXz0ku1-DLus8PibvnBSBA?pwd=8mgd
提取码:8mgd