github上的一个工具,可以在旧白苹果设备上安装比较新的苹果系统。

比如在2013年的苹果设备安装最新的macOS 13系统的工具。

更新日志见下方github

 

github:https://github.com/dortania/OpenCore-Legacy-Patcher/releases

网盘下载

https://www.123pan.com/s/sa49-nxEt.html

链接: https://pan.baidu.com/s/1pn9mntyOU_t6M40v6s9nxw?pwd=sikh 提取码: sikh

https://url90.ctfile.com/f/38254190-1032227359-b19342?p=2988 (访问密码: 2988)